Om

 

Norrlandets Byalag bildades år 1973 och har omkring 400 medlemmar. Enligt stadgarna har Byalaget till ändamål att tillvarata medlemmarnas ekonomiska, miljö och sociala intressen. Verksamhetsområdet omfattar Norrlandet, Bönan, Utvalnäs, Harkskär och där utanför liggande öar.

 

Alltsedan starten har Byalaget främst inriktat verksamheten mot förutsättningarna för boendet, såsom villkoren för arrenden och tomträtter, friköpspriser samt plan- och byggfrågor. Arrendeavgifternas storlek är en ständigt återkommande fråga såväl i förhandlingar med kommunen som vid biträde till enskilda medlemmar i arrendenämnden. Byalaget biträder även enskilda medlemmar i planärenden och vid förhandlingar om friköp.

 

Att förhindra en överexploatering av kulturmiljön kommer att vara den viktigaste frågan de närmaste åren. Byalaget kommer därför att koncentrera sitt arbete på plan och byggfrågor, där målen för den närmaste framtiden kan sammanfattas med följande punkter.

 

•Bevara kulturmiljön

 

•Bevara naturmiljön

 

•Bevara en levande skärgård

 

•Drägliga ekonomiska villkor för boendet

 

Gävle kommun är beslutande myndighet i byggnadsfrågor och är dessutom med monopol ansvarig för upprättande av förslag till översikts- och detaljplaner. Gävle kommuns vision och uttalade mål för Norrlandet är sedan en tid att skapa nya attraktiva boenden med havskontakt.

 

Byalaget företräder i dessa frågor medlemmarna genom att arbeta med övergripande frågor och biträda i detaljplanefrågor under iakttagande av de allmänna målen. Det är Byalagets mening att de boendes intressen sammanfaller med intressena hos besökande gävlebor, turister och campinggäster. Kortsiktiga vinstintressen får inte styra ett långsiktigt planarbete.

 

NORRLANDETS BYALAG

Copyright © All Rights Reserved